Tất cả học sinh trên thế giới này có những điều kiện và hoàn cảnh sống khác nhau. Có bạn điều kiện gai đình rất khá giả, sung sướng; có bạn haonf cảnh và điều kiện bình thường ...