Trên cơ sở đánh giá việc thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2010-2015, trường THCS Hùng Lô xây dựng Kế hoạch Chiến lược phát triển giai đoạn 2016-2020 ...