- Trường THCS Hùng Lô: Thuộc xã Hùng Lô - thành phố Việt trì - tỉnh Phú Thọ.- Tổng số cán bộ, giáo viên và nhân viên (năm học 2017-2018): 27 người.- Tổng số học sinh (năm học ...